วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เหรียญครูบาชุ่ม โพธิโก เนื้อนวะโลหะ วัดวังมุย จังหวัดลำพูน

เหรียญครูบาชุ่ม โพธิโก เนื้อนวะโลหะ วัดวังมุย จังหวัดลำพูน


ยันต์นี้เป็นยันต์ที่ครูบาชุ่มท่านผูกเป็นพระยันต์ขึ้นมาเอง โดยอาศัยการนำบทพุทธมนต์ที่ศึกษามาจากธรรมมูลกัจจาย(ในสมัยก่อน ครูบาชุ่มท่านเป็นผู้คงแก่เรียนศึกษาตำราทุกอย่าง และเป็นผู้แตกฉานเรื่องคัมภีย์มูลกัจจาย อย่างเออุท่านหนึ่งเลยทีเดียว)มาตีเป็นตารางยันต์ตามหลักแม่ธาตุหัวใจยันต์ ตรงใจกลางยันต์ถอดมาได้เป็นยันต์ หัวใจพระพุทธคุณ บางตำราท่านกล่าวว่าเป็นยันต์ สิริแปดเหลี่ยม ( หรือ สิริทั้ง 8) เน้น ทางชุ่มเย็นเป็นสุขด้วยสิริทั้ง8ประการ

เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย ลำพูน รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะล้อมด้วยพระคาถา หัวใจขึด (อุบาทว์ หรือความเชื่อที่เป็นข้อห้ามของชาวล้านนา) คาถาธรรมโลกะวุฒธิ ซึ่งเป็นต้นบทคาถาที่ใช้สวดการเทศนา คาถา หัวใจธรรมเกี่ยวกับการเกิดดับแห่งสรรพสิ่ง และคาถา หัวใจก่าสะท้อน(ท่านเพิ่งนำมาลงในยันต์ด้านหลังเหรียญนี้ครั้งแรก) ถัดขึ้นไป เขียนยันต์ที่ล้านนาที่ชื่อว่า ก๋ะ ย๊ะ ว๊ะ( ยักษ์3ตัว) ใช้สำหรับกันผี ผีกลัว ถัดไปเป็นคาถา มะ อะ อุ (หัวใจพระรัตนไตร ) ส่วนในยันต์รูปน้ำเต้านั้น ครูบาชุ่มท่านน่าจะคิดเป็นรูปแห่งพระอรหันต์ทั้งแปดทิศ ไว้บูชาสำหรับกันภัย และเพื่อคุณวิเศษต่างของพระอรหันต์เหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องว่า เป็น เอตทัคคะในด้านต่างๆเช่น

1.พระอัญญาโกณฑัญญะ ประจำทิศ ตะวันออก เป็นเอตทัคคะในด้าน รัตตัญญู เป็นพระสงฆ์องค์แรกแห่งพระพุทธศาสนา เด่นทางด้านเมตตามหานิยมมีความสำเร็จก่อนผู้ใด

2.พระมหากัสสปะ ประจำทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเอตทัคคะในด้าน ถือธุดงค์วัตรเป็นเอก เด่นทางด้านคุ้มภัย

3.พระสารีบุตร ประจำทิศ ใต้ เป็นอัครสาวกด้านขวาแห่งพระพุทธเจ้า เอตทัคคะเป็นผู้เลิศทางปัญญา เด่นทางด้านมีสติปัญญาแก้ปัญญา

4.พระอุบาลี ประจำทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ เอตทัคคะด้านพระวินัยเป็นเลิศ เด่นทางด้านมีสิ่งมงคลในชีวิตป็นเลิศ

5.พระอานนท์ ประจำทิศ ตะวันตก เป็นพระอุปัฎฐากของพระสัมามสัมพุทธเจ้าและเป็นพระที่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงยกย่องให้เป็นเอตทัคคะ5ประการด้วยกันคือ

1.มีสติรอบคอบ 2.มีความทรงจำแม่น 3.มีความเพียรดี 4.ผู้เป็นพหูสูตร 5.เป็นยอดพระภิกษุผู้อุปัฎฐากพระพุทธเจ้า

6.พระควัมบดี (พระมหากัจจายนะ)หรือพระสิวลีเถระ ประจำทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเอตทัคคะด้านการมีลาภสักการะเป็นเลิศ

7.พระโมคคัลลานะ ประจำทิศ เหนือ พระอัครสาวกด้านซ้ายแห่งพระพุทธเจ้าเป็นเอตทัคคะเรื่องการมีฤทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์มาก เด่นเรื่องคุ้มภัย มีตบะเดชะ

8.พระราหุล ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นบุตรแห่งองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธะเจ้า เป็นเอตทัคคะ เรื่องการใฝ่รู้และการศึกษา เด่นทางด้านเจริญรุ่งเรือง

นั่นคือเรื่องของพระอรหันต์ที่เป็นเลิศด้านต่างๆ ที่โบราณคณาจารย์ท่านกำหนดไว้ในเรื่องทิศทั้ง8มาแต่อดีตกาล

ในส่วนยันต์ของครูบาชุ่มนั้นท่านจะไม่บอกอักษรใดที่แสดงชื่อของพระอรหันต์ทั้ง8 แต่จะใช้ลักษณะรูปยันต์น้ำเต้า(เหมือนพระนั่งทั้ง8ทิศ) ล้อมรอบด้วยตารางยันต์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เพราะรูปลักษณะแห่งยันต์ของครูบาชุ่มนี้เป็นเอกลักษณ์ของครูบาชุ่มเอง โดยตรง

แม้แต่ตัวโค๊ตรูปวงกลมที่ตอกนั้นยังเป็นอักษรย่อของยันต์กันขึด คือ ว๊ะ ม๊ะ ต๊ะ (คาถาเต็มคือ ว๊ะ ม๊ะต๊ะ ก๊ะม๊ะย๊ะ) รวมไปถึงพระเนื้อผงรุ่นแรกครูบาชุ่มที่เขียนเป็นตัวล้านนาที่อ่านว่า “วิวะ อะวะสุสัตตะ วิวะสวาหะ” ไม่ใช่คาถาบูชาครูบาชุ่มอย่างที่หนังสือต่างๆพิมพ์กัน นี่คือหัวใจคาถากันภัยนะครับ ชื่อว่า คาถาพระโพธิสัตว์พาแม่ข้ามฝั่ง

ส่วนในด้านพุทธคุณโดยรวมแห่งเหรียญรุ่นแรกครูบาชุ่มนั้น มีครบทุกกระบวนความ ทั้งเรื่องมหาอุตย์ คงกระพัน เมตตา มหานิยมโชคลาภ กันภัย กันผี ก่าสะท้อน ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายคล่องกันขึด แก้อุบาทว์แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาและก็ด้วยบารมีแห่งพระรัตนะไตร ครูบาศรีวิชัยตลอดจนครูบาอาจารย์ของครูบาชุ่มทุกองค์และบารมีของครูบาชุ่ม รวมถึงการปลุกเสกแห่งพระอริยะเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นดั่งมือขวาของครูบาเจ้าศรีวิชัย ประเด็นเรื่องพุทธคณของเหรียญนี้ยังมีหลายท่านเข้าใจว่าเหรียญรุ่นแรกของครูบาชุ่ม เป็นมหาอุตย์ คงกระพันอย่างเดียว ด้วยในยุคสมัยนั้นยังมีเรื่องต่อสู้ เข้ารบสงคราม โจรผู้ร้ายยังชุกชุมอยู่ คนที่เล่ากันส่วนมากจะต้องแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นหลักเกิดเป็นความเชื่อที่ว่า เหรียญของครูชุ่มเด่นเรื่อง มหาอุตย์ คงกระพันแคล้วคลาด

ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย ต.ประตูป่า จ.ลำพูน สร้างปี2517 เหรียญของท่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เด่นด้านคงกระพันเป็นเยี่ยม ท่านจะทำพิธีใหญ่ใน วันที่ 5 ธันวาคม 2517 โดยมีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดลำพูน สวนเจริญพุทธมนต์ เหรียญครูบาชุ่ม นั่งบริกรรมตลอดคืน จนถึงตอนเช้าได้วันที่ 6 ธันวาคม 2517 ได้สวดเบิกพระเนตรและมงคลสูตร แล้วเสร็จจึงทำบุญตักบาตรถวายภัตหาร เสร็จพิธีจากนั้นคณะกรรมการจึงได้แจกจ่ายเหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย ลำพูน ให้ทันที่
จำนวนการสร้างวัตถุมงคลประเภทเหรียญของท่าน

เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย (ไม่มีหูห่วง)
- เนื้อทองคำ 30 เหรียญ
- เนื้อเงิน 999 เหรียญ
- เนื้อนวะ 999 เหรียญ
- เนื้อทองแดง 13,629 เหรียญ
เหรียญรูปไข่เล็ก(มีหูห่วง)
- เนื้อทองคำ 19 เหรียญ
- เนื้อนวะ 499 เหรียญ
- เนื้อทองแดง 1,599 เหรียญสนใจเหรียญหายากเหรียญนี้ อย่าได้ช้าที มีเหรียญเดียว พระสวยๆไม่ค่อยมีนานแล้วครับ อีกหน่อยจะมีราคาแพงกว่านี้แน่นอน ID Line = texsum

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ของหายาก พระกริ่งอัคคสิทธิ์ เนื้อนวะโลหะ วัดสุทัศน์

ของหายาก พระกริ่งอัคคสิทธิ์ เนื้อนวะโลหะ วัดสุทัศน์

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่นอัคคสิทธิ์ ปี 2536


ประเพณีการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สำนักวัดสุทัศน์ฯ ได้ดำเนินสืบต่อมาเป็นยุค ๆ สมัย นับตั้งแต่สมัยเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ) ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของการสร้างพระหล่อแบบโบราณ เข้าดินไทย เป็นเอกลักษณ์ของการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สำนักวัดสุทัศน์ฯ 

การสร้างพระกริ่งนั้น นอกจากจะยึดถือเคร่งครัดเรื่องพิธีกรรมการสร้างแล้ว ยังจะต้องเคร่งครัดเรื่องเนื้อหา อันหมายถึง แร่ธาตุโลหะวัตถุที่จะนำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างเรียกกัน เนื้อนวโลหะ พระกริ่งสำนักวัดสุทัศน์ฯ นั้น เนื้อต้องดำสนิทเป็นประกายเงางาม ถ้าเป็นพระชนิดเนื้อกลับ
ในยุคนี้ ถือว่าเป็นยุคตื่นตัวเรื่องการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๓, ๒๕๓๔ และ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักวัดสุทัศน์ฯ ได้สร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อชั้นครู ๓ รุ่น ๓ กระแสเนื้อ คือ

รุ่น “อ.ว.” (อริยวงศาคตญาณ) เนื้อชั้นครูรุ่น ๑ ประกอบพิธีเททองเมื่อวันเพ็ญ กลางเดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กระแสเนื้อชั้นในแดงอมขาวแล้วกลับดำสนิท สำเร็จเป็นเนื้อนวโลหะ ชนิดสัมฤทธิเดช อันมีความหมายถึง มีเดช มีอำนาจ มีบารมี

รุ่น “จตุโร-บังเกิดทรัพย์” เนื้อชั้นครูรุ่น ๒ ประกอบพิธีเททองวันเพ็ญกลางเดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ กระแสเนื้อชั้นในเหลืองอ่อน แล้วกลับดำสนิทเป็นประกายเงางาม สำเร็จเป็นเนื้อนวโลหะ ชนิด 
สัมฤทธิโชค อันมีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

รุ่น “มหาราช” ประกอบพิธีเททองวันเพ็ญกลางเดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กระแสเนื้อชั้นในขาวอมเหลืองอ่อนแล้วกลับดำสนิทเป็นประกายเงางาม สำเร็จเป็นเนื้อนวโลหะสัมฤทธิศักดิ์ อันมีความหมายถึง อำนาจ วาสนา บารมีฯ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

รุ่น “อัคคสิทธิ” สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งของวัดสุทัศน์ฯ คือเป็นปีที่ ๔๙ ของการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) พระองค์ผู้สร้างตำนานการสร้างพระกริ่ง จนเป็นที่ยอมรับว่า “บรรดาพระเครื่องที่หล่อโบราณจะหาพระเครื่องชนิดอื่นที่มีพุทธศิลป์สวยงาม และค่านิยมบูชาสูงเท่ากับพระกริ่ง ไม่มี” และเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่เป็นบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ไว้เป็นมรดกของวัด ทางสำนักวัดสุทัศน์ฯ จึงได้จัดสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะพิเศษ โดยนำเอาเนื้อชนวนนวโลหะที่เหลือจากการสร้างพระกริ่ง ๓ รุ่น ๓ เนื้อ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมารวมเป็นเนื้อเดียว เฉลิมพระนามมงคลพระกริ่งที่สร้างขึ้นว่า “อัคคสิทธิ์” อันมีความหมายถึง ความสำเร็จสูงสุด เพื่อให้พระเครื่องรุ่นนี้ มีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และเทวานุภาพ ทางวัดสุทัศน์ฯ จึงได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก ๓ คืน คือ วันศุกร์ที่ ๒๖ วันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ เริ่มเวลา ๑๘.๐๙ น. ของทุก ๆ วัน

อ้างอิงจาก http://kruwatsuthat.blogspot.com/2012/12/blog-post.html

พระกริ่งอัคคสิทธิ์มีการจัดสร้างหลายเนื้อ ทั้ง เงิน นวะโลหะ และ ทองทิพย์ แต่ละเนื้อมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน ตอกโค๊ตใต้ฐานมีจารทุกองค์ทั้งพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ของดีที่นักสะสมพระเครื่องส่วนใหญ่ไม่รู้มักจะมองข้ามไปเช่าหาพระกริ่งแพงๆ ทั้งๆที่รุ่นนี้ราคายังหลักพันและสร้างจากชนวนของวัดที่สร้างพระกริ่งได้ขลังที่สุดในประเทศ 

พระกริ่งอัคคสิทธิ์รุ่นนี้มีบันทึกในหนังสือของวัดสุทัศน์ชัดเจน มีมาตรฐานในการสะสม


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระกริ่งรุ่นทูลเกล้า วัดสุทัศน์ ปี 2535

ไม่แพงแต่หายาก พระกริ่งรุ่นทูลเกล้า วัดสุทัศน์ ปี 2535

พระกริ่งวัดสุทัศน์ รุ่น ทูลเกล้า พิชิตมาร ปี 2535 เป็นพระกริ่งสายวัดสุทัศน์ที่น่าสะสมของดีราคาถูก เป็นเนื้อนวะสัมฤทธิ์เดช บูชาทั้งกล่องได้ทั้งพระกริ่งและพระชัย พระดีปีลึกที่หลายๆคนไม่รู้ พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มากๆ

จัดสร้างโดยวัดสุทัศน์..ตามสูตรโบราณการสร้างพระกริ่งโดยจารอักขระเลขพระยันต์ 108 และ นะ14พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ชุดนี้ เป็นเนื้อสัมฤทธิ์ วรรณะแดงจัดพิธีปลุกเสก เสาร์5 แบบโบราณ ภายในพระอุโบสถ วัดสุทัศน์ฯโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งสิ้นมาร่วมปลุกเสกจาก73จังหวัด(ขณะนั้น)และมีการเสกร่วมกันทั้งสายพระป่าและพระคามวาสี นับเป็นพิธีที่ดีที่สุดไม่แพ้ยุคสมเด็จพระสังฆราชแพในยุค2500กึ่งพุทธกาลครับ

บูชา 1250 ค่าจัดส่ง 50 บาท ID Line = texsum