วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บทสวดอิติปิโส ได้อานิสงส์อย่างไรบ้าง

บทสวดอิติปิโส ได้อานิสงส์อย่างไรบ้าง

บทสวดมนต์อิติปิโส เป็นอีกหนึ่งบทสวดมนต์มาตรฐานที่ปรากฎในหนังสือสวดมนต์ทุกเล่ม จริงๆแล้วบทสวดอิติปิโสเป็นบทสวดที่สวดกันมานานตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงผู้ใหญ่หลังวัยเกษียณ บทสวดมนต์อิติปิโสนั้นเป็นบทสวดที่สั้นแต่มีอานุภาพมากเกินบรรยายครับ

บทสวดอิติปิโสคืออะไร ?

บทสวดมนต์อิติปิโสเป็นบทสวดมนต์สามัญประจำบ้าน บทอิติปิโสนี้เป็นการสรรเสริญความดีของพระพุทธเจ้าผู้ที่สวดด้วยความตั้งใจจริง สำหรับผู้ที่สวดมนต์บทนี้ด้วยความตั้งใจและสวดด้วยน้ำเสียงที่ฟังชัดแน่วแน่ จึงเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจึงตามปกปักษ์รักษาผู้สวด ให้มีชีวิตที่เป็นมงคล โชคดีได้ลาภได้พร แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยทั้งหลาย ชีวิตมีความสุขสงบดียิ่งๆขึ้น

อานิสงส์ของการสวดมนต์บทอิติปิโส 

สวดอิติปิโสฯด้วยความเลื่อมใสสักสองสามรอบกระทั่งเกิดความอบอุ่นและสว่างใน ภายในแล้ว ก็ขอให้น้อมนึกว่าความอบอุ่นสว่างใจนี้จงได้แก่ผู้ทำร้ายเรา ผู้สาปแช่งเรา หรือผู้กระทำคุณไสยใส่เรา ตรงนี้สำคัญ เป็นขั้นตอนของการแผ่เมตตาโดยตรง เสนียดหรือเงามืดทั้งหลายจะหายไปอย่างแน่นอนชนิดฉับพลันทันที ไม่ต้องเดินทางไปรดน้ำมนต์หรือหาหมอไสยขาวใดๆทั้งสิ้น เพราะการมีกระแสพระรัตนตรัยอยู่ติดตัวนั้น ประเสริฐและให้ผลคุ้มครองเหนือกว่าการทำพิธีปัดเป่าใดๆในโลกอยู่แล้ว

อ้างอิงข้อความจากเว็บพลังจิต

การสวดอิติปิโส 108 จบ

เป็นกุศโลบายที่ทำให้ผู้สวดตั้งมั่นภาวนา เจริญสติ เป็นการสร้างกุศลกรรมให้เกิดขึ้น จิตใจจะตั้งมั่นในทุกๆครั้งที่สวดบทอิติปิโสไปครบบท เหมือนการกำหนดลมหายใจเข้าออก ทำให้มีสมาธิอย่างแรงกล้า

การสวดบทอิติปิโสมากมายหลายแบบเช่น สวดอิติปิโสถอยหลัง สวดอิติปิโสเท่าอายุ สวดอิติปิโสนพเคราะห์ ซึ่งวิธีสวดจากแตกต่างกันแต่หากได้สวดแล้วถือว่าดีทั้งสิ้น บทสวดดีๆแบบนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถปฎิบัติได้อยู่ตลอดเวลาตามแต่เราสะดวก 

บทสวดอิติปิโส (บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย) พร้อมคำแปล


๑. พุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

๒. ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

๓. สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแปล

พุทธคุณ - แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

ธรรมคุณ - พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

สังฆคุณ - พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

บทสวดอิติปิโสแต่ละบทมีความหมายอย่างไร

คือ คุณเก้าประการ ของพระพุทธเจ้า จากบทพุทธคุณนั้นเอง หรือ ที่เรียกกันตามตำราว่า อิติปิโส เก้าห้อง นับตั้งแต่ห้องที่ 


๑.อะระหัง หมายถึง เป็นผู้ดับเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิง 

บทนี้ใช้ด้านกันไฟทั้งปวง 

๒.สัมมาสัมพุทโธ หมายถึง เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวพระองค์เอง 

บทนี้ใช้เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสง่าราศี 

๓. วิชาจะระณะสัมปันโน หมายถึง เป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณะ 

บทนี้ใช้ด้านโภคทรัพย์โชคลาภ 

๔. สุคะโต หมายถึงเป็นผู้ดำเนินไปได้ด้วยดี 

บทนี้ใช้ในด้านการเดินทาง ทั้งทางบก น้ำ อากาศ 

๕.โลกะวิทู หมายถึง เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง 

บทนี้ใช้ภาวะนาเมื่อเข้าป่าหรือที่มืด 

๖. อนุตตโร ปุริสะทัมมะสารถี หมายถึง เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า 

บทนี้ใช้ทางมหาอำนาจ ตวาดผี 

๗. สัตถาเทวะมนุษานัง หมายถึง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

บทนี้ใช้ทางเมตามหานิยม สมณะ ขุนนางเอ็นดู 

๘. พุทโธ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

บทนี้ใช้ภาวนาอารมณ์ ทำให้ไม่ตกต่ำอับจน 

๙. ภะคะวา ติ หมายถึง เป็นผู้จำเริญ จำแนก ธรรม สั่งสอนสัตว์ดังนี้ 

บทนี้ใช้ในทางป้องกันภยันอันตรายอันจะกระทำแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์

อมนุษย์ อสูรกาย สัตว์เดียรฉาน ป้องกันการประทุษร้ายเหล่านั้นได้ ทั้งสิ้นแล 

หรือสรุปโดยย่อเป็นองค์ภาวนา คาถานวหรคุณ ก็คือ "อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ" 

นั่นคือเป็นหัวใจพระพุทธคุณนั่นเอง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น