วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง

หากจะถามว่าบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง หลายๆครั้งเราได้สวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำทุกวันโดยที่ไม่รู้ว่าสวดแบบไหนคือแบบที่ถูกต้องที่สุด สวดมนต์แบบไหนได้ผลดีที่สุด การสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องบางทีมีข้อมูลในหลายๆแหล่งกล่าวถึงว่าควรสวดแบบนั้นแบบนี้ ทำให้ผู้ปฎิบัติสับสนได้ เราจึงมีไกด์ไลน์สั้นๆเกี่ยวกับบทสวดมนต์ก่อนนอนครับ

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง
ก่อนการปฎิบัติภาวนาให้อาบน้ำชำระร่างกายของผู้สวดให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้เป็นสีมงคล เว้นจากสีดำ 
เริ่มจาก 
          - จะสวดบทชุมนุมเทวดาก่อนหรือไม่ก็ได้ หากสวดอัญเชิญเทวดาจะต้องสวดอัญเชิญกลับด้วย
คำบูชาพระ
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ 
คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)
สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ) 
คำอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ 
คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
บทอาราธนาศีล 5 
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ 
บทอิติปิโส
๑. พุทธคุณ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ
๒. ธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ
๓. สังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ 
พุทธชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)
มหาการุณิโก 
จากนั้นสวดบทสวดอิติปิโสเท่าอายุ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จาระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
ให้สวดพุทธคุณเกินอายุ ๑ จบ เช่น อายุ ๒๘ ปี ให้สวด ๒๙ จบ 
          - นั่งสมาธิ
บทแผ่เมตตาตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
          บทกรวดน้ำ (บทแผ่ส่วนกุศล) 

(หมายเหตุ)
ความจริงแล้ว การสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องสวดตามแบบนี้ก็ได้ เอาที่เราสวดได้สบายๆไม่รีบร้อนจนเกินไป ไม่เฉื่อยหรือช้าจนเกินไป ให้ทำเพราะว่าอยากทำไม่ใช่การฝืนตัวเองมาทำ อดหลับอดนอนทำ รีบสวดรีบทำ แบบนั้นไม่ได้อะไร ให้สวดอย่างช้าๆชัดถ้อยชัดคำ สะกดอย่างถูกต้อง และ ปฎิบัติด้วยอิริยาบทสบายๆด้วยความเต็มใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น