วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บทสวดชุมนุมเทวดา

อานิสงส์ของบทสวดชุมนุมเทวดา

บทสวดชุมนุมเทวดาเป็นอีกหนึ่งบทสวดมาตรฐานที่มีในหนังสือสวดมนต์สามัญประจำวันแทบทุกเล่ม (บางเล่มที่เนื้อหาไม่เยอะจะไม่มี) ถึงแม้ว่าจะเป็นอีกบทสวดที่ไม่จำเป็นต้องสวดในบทสวดมาตรฐานแต่หากรู้ถึงอานิสงส์ของบทสวดชุมนุมเทวดาแล้ว ท่านคงอยากจะสวดเพิ่มไปอีกบทแน่นอนครับ

อานิสงค์ของบทสวดชุมนุมเทวดา

ถ้าใครสวดบทนี้ก่อนเริ่มสวดมนต์จะได้อานิสงส์มากได้บุญบารมีมากพ้น อัญเชิญเทวดาก่อน ... 
เพราะสัมมาทิฏฐิเทวดา คือเทวดาใจบุญ ก็จะมาอนุโททนาบุญกับเรา เทวดา ..ผู้ที่ได้ยิน คนโบราณ เชื่อกันว่าหมู่เทวดาชอบฟังธรรมะ และเสียงสวดมนต์ และจะอวยพรอันเป็นมงคลแก่ผู้เปล่งวาจานั้นๆ ท่านจะให้พรเราเป็นสิริมงคลอีกด้วย 

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย และบทอื่นๆ สุดท้ายหลังสวดจบแล้ว อัญเชิญเทวดากลับ (มีบทสวดอัญเชิญเทวดากลับ)

การสวดบท สัคเค กาเม เพื่อเชื้อเชิญเหล่าเทวดา เทพที่อยู่หรือสถิตย์ในบริเวณนั้นมาสะดับรับฟังบทแหง่พระธรรม หมายถึงร่วมฟังการสวดมนต์ที่เรากำลังจะได้เริ่มสวด และขอให้เหล่าเทวดาร่วมอนุโมทนาบุญนี้ไปกับเราด้วย

คำแปลของบทสวดชุมนุมเทวดามีความหมายดังนี้คือ

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้มีเมตตา จงแผ่ไมตรีจิต ด้วยคิดว่าอานุภาพพระปริตรจังรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชน พร้อมด้วยราชสมบัติ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ พร้อมด้วยเสนามาตย์ แล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน ตั้งใจสวดพระปริตร

ขอเชิญเทวดาทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบ จงมาประชุมกัน ณ ที่นี้ ขอเชิญฟังพระสัทธรรมที่ชี้ทางไปสวรรค์ และนิพพานของพระมุนีเจ้ากันเถิด

ขอเชิญเหล่าเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ ชั้นกามภพก็ดี รูปภพก็ดี และภุมมเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมานหรือยอดภูเขา และหุบผานภากาศ ในเกาะ ในแว่นเคว้น ในบ้าน ในต้นพฤาษาและป่าชัฎ ในเรือนและในไร่นาก็ดี และยักษ์ คนธรรพ์ นาค ซึ่งสถิตอยู่ในน้ำ บนบก และที่ลุ่มที่ดอน อันอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ คำใดเป็นของพระมุนี ท่านสาธุชนทั้งหลาย จงสดับคำข้าพเจ้านั้น ฯ

ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม

สิ่งที่ได้รับจากการสวดบทชุมนุมเทวดา

1.ได้รับความมั่นใจต่อกิจศาสนพิธีนั้นๆ
2.ได้เชื้อเชิญเหล่าเทวดาผู้ที่ อิทธิฤิทธิ์ มีอานุภาพ ปกป้องคุ้มครองดูแล มาในมงคลพิธีแห่งนี้
3.ได้ความเป็นมิ่งขวัญและความพร้อมเพรียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น